Skuteczna Partycypacja Publiczna NGO
REKRUTACJA

 

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce oraz Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów POLDOC informują, że trwa rekrutacja do projektu „Skuteczna partycypacja publiczna NGO”.

Proces rekrutacji przebiega w następujący sposób:
·         wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokumentów rekrutacyjnych (formularze do pobrania w zakładce „dokumenty”)
·         weryfikacja warunków formalnych zgodnie z wymogami projektu przez personel projektu
·         rozpoczęcie udziału w projekcie
 
Rekrutacja w ramach projektu „Skuteczna partycypacja publiczna NGO” ma charakter:
·         czasowy – rekrutacja trwa osobno na każde  szkolenie, seminarium oraz Akademię partycypacji publicznej – zgodnie z terminami prowadzonych zajęć
·         ciągły – rekrutacja w związku ze wsparciem specjalistów ds. konsultacji społecznych i prawnych.
 

Fragment z Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:

§1. Kwalifikowalność uczestnika/uczestniczki
1.      Kryteria rekrutacji
W projekcie mogą uczestniczyć przedstawiciele/ki małopolskich organizacji pozarządowych [w tym członek/kini, pracownik/ca, współpracownik/ca (zaangażowany/a na podst. umów cywilnoprawnych), wolontariusz/ka], które/którzy:
a.       działają w organizacji pozarządowej z siedzibą na terenie woj. małopolskiego,
b.       mają potrzebę rozwoju swoich kompetencji do skutecznego uczestnictwa w procesie stanowienia prawa w Polsce,
c.       posiadają motywację do rozwoju wiedzy eksperckiej w zakresie procesu stanowienia prawa.
2.      Kryteria selekcji
W pierwszej kolejności do projektu będą rekrutowane osoby, które:
a)      wykazują specyficzne potrzeby społeczne  (osoby z niepełnosprawnością, kobiety) i/lub mają wpływ na zwiększenie odbioru społecznego (osoby biorące udział w procesie stanowienia prawa poprzez pracę w ciałach dialogu obywatelskiego i społecznego, radach pożytku publicznego, w różnych formach konsultacji społecznych, radach seniorów itp., ale występuje u nich luka kompetencyjna w zakresie wiedzy i umiejętności eksperckich);
b)      reprezentują organizacje działające w sieciach NGO, a przez działania networkingowe mogą upowszechniać zdobytą wiedzę.
3.      Projektodawca zastrzega sobie prawo takiego doboru Uczestników/-czek spełniających kryteria zawarte w pkt. 1 i 2, aby możliwe było zrealizowanie określonych we wniosku o dofinansowanie rezultatów i wskaźników.
§2. Przyjmowanie zgłoszeń
1.      Rekrutacja będzie miała charakter otwarty i prowadzona będzie w sposób adekwatny do danego wsparcia na terenie całego woj. małopolskiego.
2.      Formularze zgłoszeniowe będą składane w wersji drukowanej i/lub elektronicznej w biurze ZCDK w Krakowie.
3.      Kandydatki (kandydaci) na uczestniczki (uczestników) projektu złożą dokumenty rekrutacyjne w wyznaczonych terminach rekrutacji.
1)      W skład dokumentów rekrutacyjnych wchodzi formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu) wraz z:
·         Oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych - Załącznik nr 1 do formularza zgłoszeniowego
·         Ankietą potrzeb i ankietą motywacyjną – Załącznik nr 2 do formularza zgłoszeniowego
4.      Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.
5.      Podczas rekrutacji Kandydat/ka na Uczestnika/czkę Projektu przedkłada dokumenty dot. członkostwa/wolontariatu lub zatrudnienia w organizacji pozarządowej z siedzibą w woj. małopolskim oraz pozostałe dokumenty (dokumenty dot. udziału  w procesie stanowienia prawa w trakcie realizacji projekt poprzez np.: pracę w ciałach dialogu obywatelskiego i społecznego, radach pożytku publicznego, w różnych formach konsultacji społecznych, radach seniorów, itp.).
Dokumentami mogą być oświadczenia lub zaświadczenia. Odmowa złożenia załączników skutkuje pozostawieniem formularza zgłoszeniowego bez rozpatrzenia.
4.      Dokumenty rekrutacyjne zostaną sprawdzone pod względem formalnym przez wyznaczony personel Projektu.
§3. Proces rekrutacji
1.      Proces rekrutacji obejmuje kryteria formalne – weryfikację formalną jak:
·         członkostwo, wolontariat lub zatrudnienie kandydatki lub kandydata w organizacji pozarządowej z siedzibą w woj. małopolskim 
·         analizę ankiety potrzeb i ankiety motywacji
2.      Podczas rekrutacji  przyznane zostaną dodatkowe punkty dla następujących osób:
·         kobieta - 5pkt.
·         osoba z niepełnosprawnościami - 5pkt.
·         osoba biorąca udział  w procesie stanowienia prawa w trakcie realizacji projekt poprzez np.: pracę w ciałach dialogu obywatelskiego i społecznego, radach pożytku publicznego, w różnych formach konsultacji społecznych, radach seniorów, itp. - 5pkt.
3.      Osoby zgłaszające się do poszczególnych form wsparcia, które zgłaszają się po raz pierwszy do udziału w projekcie otrzymają - 15 pkt.
4.      Osoby, które reprezentują organizację pozarządową działającą w sieci otrzymają - 5 pkt.
5.      Łącznie Kandydat/ka na Uczestniczkę (uczestnika) Projektu może otrzymać maksymalnie 35 punktów. O kolejności na liście rankingowej decyduje: suma uzyskanych punktów oraz kolejność zgłoszeń – w przypadku osób o identycznej sumie punktów.
6.      Proces rekrutacji realizowany będzie w sposób ciągły na poszczególne formy wsparcia. Zakłada się łącznie dla całego Projektu zrekrutowanie 400 osób
7.      Każdorazowo po rekrutacji zostanie ogłoszona lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz ewentualnie lista rezerwowa.
8.      Projektodawca zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji o ograniczaniu lub intensyfikowaniu procesu rekrutacji w danych okresach realizacji Projektu w zależności od potrzeb oraz o ewentualnych zmianach liczb Uczestniczek/uczestników Projektu.
9.      Informacje o rekrutacji będą wywieszone w biurze projektu na stronie internetowej projektu oraz będą przekazywane telefonicznie i mailowo.
10.  Dokumenty rekrutacyjne Uczestników/-czek Projektu gromadzone są w biurze Projektu.
 
 

 

 

Podręcznik partycypacyjny powstały w ramach projektu "Skuteczna Partycypacja Publiczna NGO" jest już gotowy. Obecnie rozsyłamy podręcznik do organizacji uczestniczących w projekcie. Jeśli chcesz zastanowić się nad własnymi działaniami eksperckimi lub rozwijać już posiadane kompetencje, ta lektura jest dla Ciebie!

 


Ostatnie szkolenie w tym roku - o relacjach, efektywnej komunikacji i aktywności w dobie pandemii.


Szkolenie pt.: Nawiązywanie kontaktu i budowanie relacji w NGO (w czasie pandemii) odbędzie się 7- 8.12.2020 w godz. 9.30-12.30.

 

 

Podczas szkolenia uczestnicy przygotują się do zorganizowania efektywnej komunikacji towarzyszącej działaniom projektowym w dobie pandemii. Szczególna uwaga będzie poświęcona nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktu z beneficjentami działań pomimo ograniczeń związanych z izolacją lub kwarantanną.

Szkolenie pt.: Nawiązywanie kontaktu i budowanie relacji w NGO (w czasie pandemii) odbędzie się 27.11-28.11 w godz. 9.30-12.30.

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

Projekty:

Powered by NEGON