Skuteczna Partycypacja Publiczna NGO
CZYTELNIA


Tutaj znajdziesz istotne zagadnienia dotyczące organziacji pozarządowych w kontekście procesu stanowienia prawa.

 

KONSULTACJE PUBLICZNE A KONSULTACJE SPOŁECZNE 

Dlaczego konsultacje są ważne i niezbędne w procesie stanowienia prawa w państwie demokratycznym,? Jaki poziom wpływu mogą mieć obywatele, przedstawiciele organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa? Co to jest drabina partycypacji i czym różnią się konsultacje publiczne od konsultacji społecznych? To ważne pytania, które pomagają zrozumieć rolę obywatelską w procesie stanowienia prawa oraz zidentyfikować właściwe cele, sposoby i poziomy zaangażowania się w proces konsultacji. Zapraszamy do lektury niniejszego artykułu, który stara się na powyższe pytania odpowiedzieć. Więcej

 

KONSULTACJE PUBLICZNE I ICH ROLA W PROCESIE LEGISLACJI 

Konsultacje publiczne to proces, w którym projekt dokumentu rządowego przedkładany jest organizacjom społecznym w celu wyrażenia przez nie opinii i uwag na temat proponowanych rozwiązań czy zmian. Skierowanie do konsultacji publicznych projektu ustawy lub założeń może nastąpić dopiero po wpisaniu go do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Przeprowadzenie konsultacji publicznych może być poprzedzone – na wniosek Rady Ministrów lub jej organu pomocniczego – oceną skutków regulacji (OSR), dokonywaną przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jeżeli projekt dokumentu rządowego był przedmiotem takiej oceny, opinia Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zostaje dołączona do projektu i przedstawiona wraz z nim podmiotom uczestniczącym w konsultacjach publicznych. Więcej


PROCES TWORZENIA PRAWA W POLSCE

Proces ustawodawczy, zwany też legislacyjnym, oznacza przebieg stanowienia prawa w Polsce. Proces uchwalania aktów normatywnych został szczegółowo opisany w Konstytucji RP oraz w regulaminie Sejmu. Na drogę, którą musi pokonać projekt aktu prawnego od sporządzenia do opublikowania jego ostatecznej wersji jako prawa powszechnie obowiązującego, składa się kilka etapów. Więcej


PROCES STANOWIENIA PRAWA I MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU NGO W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA

W imieniu swoich członków organizacje pozarządowe – zgodnie z zapisanymi w Konstytucji zasadami dialogu społecznego i pomocniczości pragną być partnerem rządu i samorządów wszystkich szczebli poprzez artykułowanie potrzeb i wartości wspólnot, w których działają, uczestniczenie w realizowaniu działań podejmowanych na rzecz wspólnoty oraz pomoc w formułowaniu celów polityki społecznej i kierunków rozwoju. Jednak partnerstwo pomiędzy organizacjami a administracją jest możliwe jedynie wtedy, gdy istnieje nie tylko dobra wola współpracy… (Karta zasad organizacji monitorujących działalność administracji publicznej).  Więcej


UDZIAŁ NGO W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA ZGODNIE Z PRZEPISAMI KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINICTRACYJNEGO 

Jaka jest rola organizacji społecznych w procesie stanowienia prawa w polskim porządku prawnym? Czy tzw. NGO tj. organizacje pozarządowe mają realny wpływ na ustawodawstwo? W jakim zakresie mogą działać lokalnie i na jakiej podstawie? Jakie instrumenty wskazywane przez Kodeks postępowania administracyjnego mogą wykorzystać w swojej działalności. Przykłady zastosowań skarg i wniosków składanych przez NGO.  Więcej
 

PARTYCYPACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA W LATACH 2014-2017

Jaki był udział NGO w procesie stanowienia prawa w latach 2014-2017? Czy możemy wskazać największe problemy obowiązującej w tym czasie procedury i czy wprowadzono obecnie jakieś zmiany? Nad czym przedstawiciele organizacji pozarządowych powinni się skupić obecnie, chcąc poprawić status NGO w procesie stanowienia prawa? Więcej
 

SKUTECZNA PARTYCYPACJA PUBLICZNA NGO W KONTEKŚCIE PODNOSZENIA KOMPETENCJI PRZEDSATWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO UDZIAŁU W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA 

Czym jest partycypacja publiczna i jakie są jej podstawowe założenia? Dlaczego organizacje pozarządowe są niezbędnym elementem procesów partycypacyjnych i państwa demokratycznego oraz jakie kompetencje powinni posiadać przedstawiciele organizacji pozarządowych, żeby móc skutecznie wpływać na proces stanowienia prawa? – wszystkie te pytania są kluczowymi pytaniami obywateli zaangażowanych, aktywnych i odpowiedzialnych za kształt życia społecznego i publicznego. Zapraszamy do lektury niniejszego artykułu, który w krótkiej formie stara się na te pytania odpowiedzieć.  Więcej

 

ZASADNOŚĆ PARTYCYPACJI W ZAKRESIE TWORZENIA PROJEKTU USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM - TZW.  USTAWY 2.0

 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego bardzo wyraźnie podkreśla, że przygotowywany plan zmian w resorcie nauki jest reformą inną niż wszystkie. Konstytucja dla Nauki1 to projekt przemyślany i wypracowany wraz ze środowiskiem akademickim. Charakterystyczna dla analizowanego projektu tzw. Ustawy 2.0 partycypacyjność ma stanowić podstawę do zmian w systemie szkolnictwa wyższego, podstawę do zmian w zakresie nakładów na rozwój badań, a także podstawę do zmian w zakresie podnoszenia jakości polskiej nauki.
O samej zasadności zmian nikt nie dyskutuje – ich konieczność jest powszechnie akceptowana. Dyskusje toczą się wokół kierunku proponowanych zmian. Dlaczego w związku z tym tak ważna pozostaje w tym przypadku partycypacja?  Więcej
 
ROLA NGO W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA
 
Rola organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa ma charakter wieloaspektowy. Organizacja pozarządowa jako wyspecjalizowana w danej dziedzinie życia jednostka, skupiająca wokół siebie określone grono ludzi zainteresowanych, jest nie tylko potencjalnym partnerem do rozmów dla organów rządowych czy samorządowych, dysponującym określoną wiedzą, zapleczem eksperckim, ale także reprezentantem określonych grup społecznych, znającym i rozumiejącym potrzeby ludzi/regionu, mającym możliwość nie tylko komunikowania podmiotom rządzącym woli i oczekiwań ludzi, ale także przekazywania tym ostatnim w sposób przystępny zamierzeń i planów ekipy rządzącej, jak również organizowania ich i mobilizowania do działania. Jest swoistym dwustronnym przekaźnikiem o dużym potencjale oddziaływania na każdą ze stron i ta jej właściwość ma zasadnicze znaczenie w procesie stanowienia prawa. Więcej
 
UDZIAŁ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W PROCESIE LEGISLACJI
 
Czy udział organizacji  pozarządowych w procesie tworzenia prawa w Polsce jest wystarczający? Pytanie to nabiera szczególnego znaczenia wobec ostatnich badań CBOS z 2015 roku. Wynika z niego bowiem, że nasze społeczeństwo czuje się niedoreprezentowane w życiu publicznym. Czy organizacje pozarządowe są wstanie tą sytuacje naprawić? Czy też może trzeba szukać innych mechanizmów? Więcej
 
ROLA NGO W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA - PRZEGLĄD NAJNOWSZYCH AKTÓW PRAWNYCH
 
W 2018r w życie wchodzi szereg zmian prawa, które mogą mieć wpływ na działalność NGO. Jeśli jakaś zmiana przepisu prawnego wprowadza w życie NGO chaos lub jego interpretacja nie jest jasna, można zwrócić się z prośbą o interpretację do właściwego Ministra, odpowiedzialnego na realizację zadań objętych przepisem. Więcej
 
 
ZMIANY W USTAWIE O POŻYTKU PUBLICZNYM I WOLONTARIACIE

Historia sektora pozarządowego w demokratycznej Polsce liczy ponad ćwierć wieku, a liczbę fundacji i stowarzyszeń obecnie działających ocenia się na ok. 120 tys. W pracach organizacji pozarządowych jako wolontariusze corocznie bierze udział niemalże 20% Polaków, natomiast na etatach zatrudnionych jest ponad 100 tys. osób. Takiej siły i potencjału organizacji, które powstają samorzutnie w odpowiedzi na niezaspokojone potrzeby społeczne, nie można potraktować wzruszeniem ramion. Dlatego znalazły one swoje miejsce w rozwiązaniach systemowych, a liczba możliwych form współpracy 3 sektora i administracji publicznej jest imponująca. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2003 r. wprowadziła innowacyjne mechanizmy i rozwiązania, które są obecnie szeroko stosowane w małych i większych jednostkach samorządu terytorialnego, niezależnie od ich zamożności i położenia.Więcej

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W NGO

25 maja 2018 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (inaczej ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - RODO). Dla wielu organizacji pozarządowych dostosowanie się do jego postanowień to poważne i niełatwe wyzwanie. Zmiany obejmują dostosowanie obecnej dokumentacji do wymogów RODO ale też nowości jak powołanie Prezesa UODO, Inspektora ochrony danych osobowych i wprowadzenie rejestrów czynności przetwarzania. Jaki udział w systemie ochrony danych osobowych znajdą organizacje pozarządowe? Więcej

 

MŁODZIEŻ A PARTYCYPACJA PUBLICZNA 

Często zastanawiamy się dlaczego młodzi ludzie nie interesują się otaczającym nas światem. Z drugiej strony może oni cały czas o nim mówią tylko my nie potrafimy słuchać? A może powinniśmy pomóc w kształtowaniu ich drogi życiowej, gdzie znajduje się  również ich udział w życiu publicznym? Czy może już funkcjonują instrumenty, dzięki którym mogą się wypowiadać w kwestiach ich bezpośrednio dotyczących? Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć w tym artykule.
Czy młodzież powinna brać udział w życiu publicznym? Więcej

 

JAK ORGANIZACJE POZARZĄDOWE MOGĄ ZŁOŻYĆ PETYCJE 

 Słowo „petycja” pochodzi z łacińskiego słowa „petitio”, które oznacza prośbę lub żądanie. Prawo do składania petycji zakorzenione jest w art. 63 Konstytucji, a sama instytucja petycji wywodzi się z prawodawstwa rzymskiego – ma zatem wielowiekową tradycję. Od 11 lipca 2014 r. tryb, zasady i postępowanie związane ze składaniem petycji zostały unormowane ustawą o petycjach (Dz.U.2018.0.870 t.j.). W tej właśnie ustawie należy szukać wiążących wytycznych odnośnie sposobu formułowania i wnoszenia petycji, jak również biegu postępowania wywołanego złożoną petycją.   Więcej

 

PRAWO REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Jak założyć stowarzyszenie lub fundację? Jakie wymogi trzeba spełnić, aby założyć stowarzyszenie zwykłe? Jak nowelizacja ustawy Prawo o Stowarzyszeniach wpłynęła na działalność organizacji pozarządowych w Polsce i jakie nowe wymogi stawia tym organizacjom? Na te i inne pytania dotyczące działalności organizacji pozarządowych odpowiada niniejszy artykuł. Więcej


POLITYKA SPOŁECZNA 

Polityka społeczna obejmuje wiele ważnych sfer i  dziedzin naszego życia. Czy mam zatem możliwość współdecydowania o kierunkach polityki społecznej? Czy możemy ją współtworzyć i w niej aktywnie uczestniczyć? Organizacje pozarządowe pełnią bardzo ważną rolę w kreowaniu aktywnej polityki społecznej. Zakres działań jest dość szeroki, począwszy od postulowania potrzeb reprezentowanych grup społecznych po udział w procesie stanowienia prawa. Więcej

 

SYMULACJA KONSULTACJI PUBLICZNYCH W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - KONSPEKT

Czym są konsultacje publiczne? Czy jest różnica między konsultacjami publicznymi i społecznymi? Jak przeprowadzić konsultacje publiczne? Jak je przygotować? Jakie są techniki prowadzenia konsultacji publicznych? Kogo zaprosić do udziału w konsultacjach? Na te i inne pytania dotyczące konsultacji publicznych znajdziesz tutaj odpowiedzi. Więcej

 

WZMOCNIENIE PARTYCYPACJI POPRZEZ TWORZENIE SIECI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

Jako organizacje pozarządowe, czy współpracujemy z otoczeniem? Jakie wspólne działania podejmujemy z innymi NGO? Jaką rolę pełnią organizacje parasolowe, typu federacje i sieci współpracy? To istotne pytania, które pomogą przyjrzeć się, jak wygląda współpraca wewnątrz sektora non-profit. Zapraszamy do lektury artykułu, w którym znajdziemy odpowiedzi na powyższe pytania, jak również bazę kontaktów sieci i federacji z terenu woj. małopolskiego. Więcej

 

KORZYŚCI Z UDZIAŁU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W PROCESIE LEGISLACYJNYM

27 lutego obchodzimy światowy dzień organizacji pozarządowych. Praktycznie w dniu naszego, wspólnego święta przekazujemy Państwu artykuł dotyczący efektów i korzyści wynikających z udziału organizacji pozarządowej w procesie legislacyjnym. Wszyscy wiemy, że w Polsce działa duża liczba organizacji pozarządowych, ale na ile są skuteczne? Jaka jest kondycja III sektora, w jakie formy partycypacji publicznej angażują się organizacje pozarządowe? I przede wszystkim, jakie rzeczywiste efekty przynosi cały proces? Odpowiedzi na te i inne, ważne dla III sektora pytania znajdą Państwo w niniejszym artykule. Więcej

 

ROLA RADY POŻYTKU PUBLICZNEGO W PARTYCYPACJI PUBLICZNEJ

Jaka jest rola Rady pożytku publicznego w partycypacji publicznej? Na jakiej podstawie działa i jakie ma prawa? Należy zwrócić uwagę na jej zadania i funkcje, a także możliwość tworzenia forów RDPP. Rady Działalności Pożytku Publicznego mają istotny udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu lokalnym oraz zdecydowane wzmacniają potencjał Wojewódzkich, Powiatowych i Gminnych Rad Działalności Pożytku Publicznego. Więcej

 

WYBRANE METODY KONSULTACJI PUBLICZNYCH

Konsultacje to proces charakterystyczny dla funkcjonowania państw demokratycznych. Polega on na dialogu między osobami, które zostały wybrane przez społeczeństwo by pełnić władzę publiczną, a samym społeczeństwem. Pojęcie konsultacji publicznych odnosi się wyłącznie do prac nad projektami dokumentów rządowych (ustaw, rozporządzeń, założeń do ustawy, strategii, programów, stanowisk rządu do poselskich projektów ustaw). Jest wiele form i metod przeprowadzania konsultacji publicznych. Omawiamy konsultacje pisemne za pomocą platformy online,  spotkanie konsultacyjne otwarte i wysłuchania publiczne w pigułce. Więcej

 


PARTYCYPACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA W 2018R. 

Konsultacje publiczne to sposób na udział obywateli, w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa. W 2018 roku organizacje pozarządowe miały szansę wiele razy brać udział w konsultacjach publicznych. Najwięcej zaproszeń do udziału w konsultacjach znaleźć można na stronie Ministerstwa Cyfryzacji. Z narzędzie jakim są konsultacje publiczne korzystały w 2018r. także Ministerstwo Edukacji oraz Komisja Europejska. Więcej na ten temat znaleźć można w niniejszym artykule.  Więcej


ANALIZA FINANSOWA - ZROZUMIEĆ SYTUACJĘ FINANSOWĄ W ORGANIZACJI

Analiza finansowa jest narzędziem umożliwiającym weryfikację stanu finansów organizacji. Analiza finansowa obejmuje zagadnienia związane z całokształtem działalności organizacji: sytuację majątkową, wyposażenie w kapitały (ujęcie statyczne), przychody, koszty jednostki, wynik finansowy (ujęcie dynamiczne). Najczęściej analiza finansowa obejmuje wstępną analizę bilansu oraz rachunku zysków i strat, analizę przepływów pieniężnych, analizę wskaźnikową kondycji finansowej, analizę wpływu przychodów i kosztów na wynik finansowy. Jest ona najpowszechniej wykorzystywaną spośród analiz działalności organizacji - użyteczna jest bowiem nie tylko dla kierownictwa jednostki, ale także dla innych podmiotów zainteresowanych jej sytuacją. Wykorzystują ją wszelkiego rodzaju instytucje, np. kredytujące, aby ocenić ryzyko związane z udzieleniem pożyczki danej organizacji i aby następnie monitorować jej wypłacalność. W organizacjach pozarządowych, w których zarządzanie jednostką oddzielone jest od członkostwa (organizacją zarządzają zatrudnione osoby), analiza finansowa może być podstawowym źródłem informacji dla członków organizacji o jej stanie finansowym. Więcej

 

PRAWO GOSPODARCZE A DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W NGO

Skrót NGO kojarzy nam się zwykle z działalnością nieodpłatną, często charytatywną, prowadzoną w interesie społecznym. Natomiast działalność gospodarcza kojarzy się z działalnością odpłatną, nastawioną przede wszystkim na osiągnięcie zysku. Czy zatem prowadzenie działalności gospodarczej przez NGO jest dopuszczalne? Jeśli tak, to na jakich zasadach NGO mogą prowadzić działalność gospodarczą? Czy każda działalność NGO związana z uzyskiwaniem przychodu jest działalnością gospodarczą i czym różni się działalność gospodarcza NGO od działalności gospodarczej prowadzonej przez innych podmioty? Więcej

 

KOMPETENCJE EKSPERCKIE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO PRAWIDŁOWEGO UDZIAŁU W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA 


Jakie kompetencje powinni mieć przedstawiciele NGO do tego, aby brać aktywny udział w procesie stanowienia prawa? Co powinni wiedzieć, a co umieć członkowie, pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych,  aby stać się pełnoprawnymi uczestnikami procesu partycypacji publicznej? Więcej

 

OCENA EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ NGO


Zmieniające się warunki otoczenia gospodarczego organizacji pozarządowych, rosnące wymagania klientów organizacji, a także dawców środków (donatorów itp.) dot. działania organizacji oraz zaostrzająca się konkurencja wymuszają na tych jednostkach podejmowanie ciągłych działań zwiększających efektywność finansową ich funkcjonowania. Niezbędny do tego jest stały monitoring sytuacji jednostki, w szczególności w zakresie finansowym. Służyć temu może ocena efektywności finansowej NGO. Ocena efektywności finansowej NGO obejmować może weryfikację gospodarności podejmowanych działań, opłacalność działalności inwestycyjnej, racjonalność zarządzania (w tym zarządzania majątkiem, gotówką, zapasami, zasobami ludzkimi), a także poprawność struktury organizacyjnej jednostki. Więcej


PIERWSZA POMOC PRAWNA


W czasach szybko zmieniającego się prawa i ogromnej ilości aktów prawnych nowelizowanych bez końca, ważne staje się ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości każdemu członkowi społeczeństwa oraz podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa poprzez edukację prawną. Już nawet prawnikom coraz trudniej nadążyć za codziennymi zmianami prawa. Szczególnie ważne w systemie prawnym stają się organizacje pozarządowe, które często pełnią rolę punktu pierwszego kontaktu dla osób poszukujących pomocy prawnej i innej (np. psychologicznej). Stąd istotnym jest, aby przedstawiciele organizacji pozarządowych posiadali przynajmniej podstawową wiedzę na temat możliwości udzielenia pomocy prawnej w Polsce. Każda wskazówka może okazać się pomocna dla osób, które nie mogą się odnaleźć w skomplikowanym polskim systemie prawnym. Więcej

 

FORMY UCZESTNICTWA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA

Organizacje pozarządowe i ich przedstawiciele coraz częściej zapraszani są do udziału w procesie stanowienia prawa. Udział obywateli w tym procesie realizowany jest dzięki prowadzeniu konsultacji publicznych. Dzięki udziałowi obywateli w konsultacjach aktów prawnych i proponowanych nowych rozwiązań prawnych możliwe jest poznanie ich stanowiska w danej sprawie, znalezienie nowych rozwiązań, a czasem udaje się zapobiec konfliktowi. Jakimi zasadami należy kierować się w trakcie prowadzenia konsultacji publicznych? Jakie metody mogą stosować organy stanowiące prawo, aby poznać stanowisko obywateli, dla których to prawo jest stanowione? Więcej

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE JAKO JEDEN Z ETAPÓW PROCESU STANOWIENIA PRAWA

Czy obywatele mają wpływ na proces stanowienia prawa? Co daje im możliwość udziału w tym procesie? Czy udział obywateli na etapie prac nad projektami ustaw na szczeblu rządowym jest możliwy? Odpowiedzi na te i inne pytania związane  z Rządowym Procesem Legislacyjnym znajdziesz w treści niniejszego opracowania. Więcej

 

UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE PRZYDATNE PODCZAS KONSULTACJI W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA

 

„Miała być demokracja, a tu każdy wygaduje co chce!”
                                                                                   Lech Wałęsa 

            Wałęsizmy to wieloznaczne, przewrotne i często zaprzeczające logice wypowiedzi Lecha Wałęsy, które kojarzą się z prostolinijnością pierwszego po socjalistycznego prezydenta. Wypowiedź taka jak powyżej pokazuje trudność, jaką może mieć przeciętny obywatel, żeby zrozumieć skomplikowany świat polityki, demokracji, w tym również stanowienia prawa. A przecież ustrój demokratyczny zakłada, że każdy z obywateli w równym stopniu ma prawo uczestniczyć w procedurach sprawowania władzy. Mimo, iż często wydaje się, że faktyczną władzę posiadają wyłącznie liderzy partii rządzącej, jednak zarówno od strony procedur jak i faktów historycznych oddolna inicjatywa może mieć olbrzymi wpływ na rzeczywistość, a piękną ilustracją tego jest pokojowa zmiana ustroju, która zaszła w latach osiemdziesiątych w Polsce.
          Dlaczego więc to właśnie syn sprzedawcy butów Ronald Reagan, czy elektryk z Gdańska Lech Wałęsa wywierają tak olbrzymi wpływ na swój kraj i świat, podczas gdy wielu politologów, prawników i innych specjalistów pozostaje w cieniu? Czynników jest niezliczona ilość, jednak tym co łączy wielu przywódców jest charyzma, czyli zdolność do zjednywania sobie ludzi. Jest ona inna i wyjątkowa dla każdego, jednak osoby charyzmatyczne niezależnie od płci, rasy czy wieku potrafią swoim zachowaniem przyciągać innych do siebie, a to jak mówią powoduje, że inni chcą ich słuchać i nawiązywać kontakt. Łączą one w sobie wysokie zdolności autoprezentacji i komunikacja,  a dobra wiadomość jest taka, że tak jak jazda na rowerze czy taniec można je ćwiczyć i doskonalić się w nich. Więcej

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, lub jak chce wielu - post informacyjnym.
Informacja jest towarem, kapitałem ale też zasobem kluczowym oraz koniecznym dla racjonalnego i skutecznego działania, w tym dla organizacji pozarządowych, które prowadzą działania rzecznicze wobec władz publicznych. Wiedza zaś, którą informacja buduje, warunkuje rzetelne i konstruktywne oceny, oraz efektywne postulaty zmiany sytuacji społecznej, w tym zmiany prawa. Takim oraz wielu innym celom - służy prawo do informacji o działalności organów władzy, fundamentalne współcześnie prawo człowieka i obywatela, w polskiej konstytucji gwarantowane przez art. 61. Przyjrzyjmy się mu. Więcej


FUNKCJONOWANIE CIAŁ DIALOGU SPOŁECZNEGO I OBYWATELSKIEGO 

Ciała dialogu są mocno zróżnicowane zarówno terytorialnie jak i merytorycznie. Mogą pracować na różnym poziomie, od lokalnego po międzynarodowy, zajmować się ogólnie sprawami społecznymi, jak i węższym obszarem tematycznym. Przy tak dużej różnorodności, co łączy ciała dialogu? Na jakich standardach i wartościach opierają swoje działania? Zapraszamy do lektury artykułu, który przybliża pojęcie ciał dialogu oraz przedstawia przykład partycypacji obywateli, niekoniecznie zrzeszonych w ramach organizacji pozarządowych. Więcej 

PRAWO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ZASADY PARTYCYPACJI

Większość z nas chętniej angażuje się w sprawny dla siebie istotne, które nas bezpośrednio dotyczą. Dlatego też w kontekście partycypacji publicznej, w głównej mierze, mówimy o zaangażowaniu obywateli w proces stanowienia prawa i podejmowaniu decyzji na szczeblu lokalnym. W niniejszym artykule znajdziemy odpowiedzi na pytania dotyczące form zaangażowania obywateli, jak również w ramach jakich zadań możemy współpracować z samorządem terytorialnym, czyli gminą, powiatem i województwem. Więcej

ROZWÓJ ANALIZY DOKUMENTÓW W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA W POLSCE

Każdy polski obywatel ma zagwarantowaną konstytucyjnie możliwość wpływania na funkcjonowanie naszego państwa, może też być aktywny w kształtowaniu jego struktury prawnej. Planowanie, organizowanie oraz uczestniczenie w procesach stanowienia prawa wymaga jednak zapoznawania się z różnego rodzaju dokumentami. Polskie akty prawno-administracyjne bywają skomplikowane, co zniechęca wiele osób do uczestniczenia w partycypacji publicznej. Proponuję Ci więc wspólne zastanowienie nad tym, jak pod nowym kątem spojrzeć na pracę z dokumentacją. Co możesz zrobić, aby analizować dokumenty łatwiej, szybciej i bardziej efektywnie? Więcej


PRAWO PRACY W NGO – ZMIANY W 2019 i 2020 r. ORAZ MOŻLIWOŚCI PARTYCYPACJI W DALSZYCH NOWELIZACJACH

Akty prawne związane z prawem pracy ulegają w polskim porządku prawnym stałym zmianom. W ostatnich dwóch latach w sposób istotny znowelizowano Kodeks pracy, a rządzący zapowiadają kolejne poprawki. Niektóre z projektów ustaw kierowane są do konsultacji publicznych, podobnie jak do uzgodnień lub opiniowania, po uprzednim wpisaniu ich do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Więcej o najważniejszych nowelizacjach ostatnich lat z zakresu prawa pracy oraz partycypacji publicznej w tworzeniu projektów ustaw w artykule. Więcej

 

ROZWÓJ POSTAW NASTAWIONYCH NA DIALOG I WSPÓŁPRACĘ - PARTYCYPACJA PUBLICZNA 

Zaangażowanie obywateli w działania, których autorami są instytucje władzy publicznej oraz organizacje sektora publicznego, co stanowi istotę partycypacji publicznej[1], nie jest możliwe bez występowania dialogu i współpracy pomiędzy członkami danych społeczności i przedstawicielami tych instytucji i organizacji. Jednym z warunków przystąpienia do takiego dialogu jest istnienie zaufania, zarówno pomiędzy poszczególnymi obywatelami jak i przedstawicielami instytucji i organizacji sektora publicznego. Aby więc zwiększyć udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji mających znaczenie dla szeroko pojętej państwowości, niezbędne jest rozwijanie postawy zaufania u obywateli i to od najmłodszych lat. Więcej

 

ROZWÓJ POSTAW PRZEJRZYSTOŚCI I JAWNOŚCI W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA, DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ ORAZ ZAJMOWANYMI STANOWISKAMI Z INNYMI ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I OBYWATELAMI 

Wbrew temu, co sugeruje tytuł, ten artykuł będzie opisywał rzeczy łatwe i zrozumiałe. Wspólnie przyjrzymy się temu, co upraszcza ludzkie postępowanie i czyni je bardziej logicznym. W lekturze będą nam towarzyszyły krótkie definicje, dowiemy się też o kilku inicjatywach przydatnych reprezentantom organizacji pozarządowych w budowaniu współpracy i prowadzeniu efektywnej działalności. Dodatkowe źródło informacji będą stanowiły infografiki, które przedstawią dostępne techniki i możliwości rozwoju. Na zakończenie zaproszę Cię do wykonania, wraz z zespołem twojej Organizacji, kilku ćwiczeń. Więcej


POSTAWA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA - JAK, PRZED KIM I DLACZEGO? 

Pojęcie odpowiedzialności jest złożoną koncepcją filozoficzną, kształtowaną od zarania dziejów i rozwijaną w bardzo różnych kontekstach. Nie brakuje definicji i analiz, wiele z nich napisanych jest jednak trudnym językiem. Czym jest i kogo cechuje „odpowiedzialność zawodowa”? U kogo i w jakich sytuacjach możemy ją zaobserwować? W artykule przyjrzymy się zarówno pojęciu odpowiedzialności zawodowej, jak i sposobom wzmacniania jej wśród uczestników procesu stanowienia prawa. Więcej

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE A PARTYCYPACJA PUBLICZNA

Związek miedzy partycypacją publiczną a kompetencjami społecznymi na pierwszy rzut oka nie jest oczywisty. Kompetencje społeczne dotyczą przecież relacji z innymi ludźmi, nawiązywania kontaktów, empatii, zdolności do współpracy i umiejętności rozwiązywania konfliktów. Co mają wspólnego z partycypacją publiczną? Z tymi wszystkimi politycznymi i społecznymi sposobami, za pomocą których obywatele wpływają na sprawy całego kraju?

Przyjrzyjmy się, jak rozwijając i wykorzystując swoje zdolności do efektywnego i celowego angażowania się w kontakt z innymi osobami możemy uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów i kwestii publicznych w skali ogólnopaństwowej. Więcej

 

ROZWIJANIE KOMPETENCJI W OBSZARZE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I POSTAW 

Współczesny rynek pracy wymaga od nas o wiele więcej niż umiejętności i kwalifikacje, które posiadali nasi rodzice i dziadkowie. Pracodawcy wymagają od nas nie tylko wiedzy, najczęściej potwierdzonej świadectwami, dyplomami czy certyfikatami, ale również szeroko pojętych kompetencji społecznych. Bycie liderem, nawiązywanie relacji, komunikacja czy motywacja to nieodzowne elementy naszego codziennego życia. Rozwijanie tych kompetencji jest tak samo istotne jak uaktualnianie wiedzy i praktyki zawodowej. Więcej o potrzebie rozwijania kompetencji w obszarze wiedzy, umiejętności oraz postaw w artykule. Zapraszam do lektury. Więcej


MODEL KOMPETENCJI EKSPERCKICH PRZEDSTAWICIELI NGO W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA

Czy wiesz, czym jest model kompetencyjny? Jaką strukturę ma ten, który przygotowaliśmy w ramach projektu „Skuteczna partycypacja publiczna NGO”? Jakie zmienne wpływają na wykształcenie się kompetencji eksperckich w procesie stanowienia prawa? W najnowszym tekście prezentujemy narzędzie, które sprawdzi się w każdej organizacji pozarządowej. Sprawdź, do czego przyda się Tobie! Więcej


EKSPERCI SĄ WŚRÓD NAS

Kim są eksperci reprezentujący organizacje pozarządowe i jakie cechy ich wyróżniają? Jaką rolę mogą pełnić w procesie partycypacji publicznej? Czy oraz w jaki sposób można opisać, zmierzyć, ocenić ich szczególne umiejętności? Odpowiedzi na te oraz inne pytania znajdziesz w tekście. Dowiesz się też, w jaki sposób określiliśmy oraz rozwijaliśmy kompetencje eksperckie uczestników projektu „Skuteczna Partycypacja Publiczna NGO”. Więcej

 


[1] Olejniczak P. (2015). Partycypacja społeczna jako podstawa społeczeństwa obywatelskiego, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 31, s. 112.

 

 

Podręcznik partycypacyjny powstały w ramach projektu "Skuteczna Partycypacja Publiczna NGO" jest już gotowy. Obecnie rozsyłamy podręcznik do organizacji uczestniczących w projekcie. Jeśli chcesz zastanowić się nad własnymi działaniami eksperckimi lub rozwijać już posiadane kompetencje, ta lektura jest dla Ciebie!

 


Ostatnie szkolenie w tym roku - o relacjach, efektywnej komunikacji i aktywności w dobie pandemii.


Szkolenie pt.: Nawiązywanie kontaktu i budowanie relacji w NGO (w czasie pandemii) odbędzie się 7- 8.12.2020 w godz. 9.30-12.30.

 

 

Podczas szkolenia uczestnicy przygotują się do zorganizowania efektywnej komunikacji towarzyszącej działaniom projektowym w dobie pandemii. Szczególna uwaga będzie poświęcona nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktu z beneficjentami działań pomimo ograniczeń związanych z izolacją lub kwarantanną.

Szkolenie pt.: Nawiązywanie kontaktu i budowanie relacji w NGO (w czasie pandemii) odbędzie się 27.11-28.11 w godz. 9.30-12.30.

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

Projekty:

Powered by NEGON